۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

خاطرات خانم شعله پاکروان از هفت مهر سال 93 روزی که دخترشان ریحانه جباری برای اعدام به زندان رجایی شهر منتقل شد

#ایران - خاطرات خانم شعله پاکروان از هفت مهر سال 93 روزی که دخترشان ریحانه جباری برای اعدام به زندان رجایی شهر منتقل شد
فیسبوک شعله پاکروان(مادر ریحانه)امروز هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار
درست سیصد و شصت و پنج روز قبل ، در چنین روزی ، ریحانه تلفن زد .
گفت : دارن منو میبرن برای اجرای حکم .
باور کردنی نبود .
گفتم : امکان نداره . همین چند دقیقه ی قبل با آقای.... ( مرد محترمی که رابط بین قوه مجریه و قوه قضائیه هست ) صحبت کردم .
ریحان گفت : مامان تو چرا اینقدر خوش باوری ؟
گفتم : یک لحظه صبر کن . تلفن آقای محترم را گرفتم . روی اسپیکر .
گفتم : ریحان رو دارن میبرن برای اجرای حکم . گفت : محاله . پرونده ریحانه در اجرای احکام نیست و من درست پشت در اتاقی هستم که چند قاضی به بررسی مجدد پرونده مشغولن .
ریحان خندید و گفت : باشه مامان هر چی تو بگی . هر چی اونا بگن . ولی الان به من دستبند زدن و ماشین منتظره که منو ببره .
گفتم : کجا میبرن ؟
از مامور همراهش پرسید : رجایی شهر .
ادامه داد : اینم که بهت زنگ زدم بخاطرهمین ماموره که تو رو میشناسه . دلش نیومد بدون خداحافظی از تو برم .
نفسم تنگ شده بود . با خودم گفتم : نکنه سرمو گرم میکنن به بازبینی مجدد ؟ نکنه ببرن بچه مو بکشن ؟ قبل از اینکه تنگ در آغوشش بگیرم ؟ نکنه ریحان بمیره قبل از اینکه من برم زیر خاک ؟
صدام لرزید . بزور نفس کشیدم و گفتم : دردت توی سرم بخوره ریحان . از هیچ کاری دریغ نمیکنم . من دنبالتم تا اون سر دنیا . حتی اگه مجبور باشم توی آتیش و خاکستر زندگی کنم .
گفت : مامان تو آروم باشی ها . نکنه کنترل خودتو از دست بدی ها . غصه نخوری ها . هر چی بشه یا نشه قلب من و تو به هم بسته س . ما عاشق همیم .
همین جمله ها را دوم آبان هم گفت . بعلاوه یک جمله : تعادل خودتو نگه داری ها .
هفتم مهر توی گوشی تلفن گفت . دوم آبان وقتی توی بغلم بود . سرش را نزدیک سرم کرد . شالم باز بود . صورتش را چسباند به صورتم . لبانش به لاله گوشم چسبیده بود . حتی گمانم کمی از بزاق دهانش به گوشم مالیده شد . چون وقتی حرف میزد آن تکه از گوشم خنک میشد . بعد، بوسه ای داد که هفت سال و چهار ماه بود محروم بودم از گرفتنش . بگذریم . کمتر از یکماه دیگر این را خواهم گفت .
ریحان قطع کرد . چند لحظه خشکم زده بود . شروع کردم به تلفن زدن . هرکس که میشناختم و نمیشناختم . دهها تلفن . یکی از تلفنها به اپراتور زندان رجایی شهر بود . لیست اجرای حکم را خواند و گفت : اسم ریحانه جباری هم هست .
گفتم : چکار باید بکنم ؟ گفت : هشت صبح فردا بیا و جنازه را تحویل بگیر .
تنم خواب رفته بود . اما زمان مناسبی برای پرداختن به تن بی تاب و توانم نبود . پس ادامه دادم . یک پست فیسبوک . و حرکت بطرف رجایی شهر . با موبایلی که تند تند شارژش خالی میشد . اتصال با یک سیم به فندک ماشین چاره اش بود . و تمام راه ، تلفن ، تلفن ، تلفن . این تنها کاری بود که من کردم . بقیه راه را آدمهای شریف طی کردند . کسانی که همزمان گوشه گوشه ی دنیا ریحان را صدا زدند . درست مثل من که شوریده و شیدا روی چمنهای پشت دیوار رجایی شهر راه میرفتم و آرام و قرار نداشتم . اسم قشنگش را داد میزدم و به سینه ام میکوبیدم .
راستش ریحان را پانزده آبان شصت و شش ، بدون درد بدنیا آوردم . در حالیکه منتظر درد زایمان بودم ، اولین فرزندم ، بی سر و صدا و جیغ و داد بدنیا آمد و روی شکمم قرار گرفت . دلم میخواست بند نافش را خودم ببرم . ولی توان نداشتم . دختر کوچولوی بی دردسرم تا نوزده سالگی هیچ عذابی برایم نداشت . همیشه مودب بود و شاخص . و هر چه بزرگتر میشد قابل احترامتر . اما...
هفتم مهر هزار و سیصد و نود سه ، پشت در زندان رجایی شهر ، دوباره زائیدمش . با درد فراوان . دردی که همه ی استخونهایم را تکه تکه میکرد . هر چه دربیمارستان پاسارگاد ، فریاد نزده بودم ، پشت دیوار بلند رجایی شهر از نای دل فریاد زدم . گوش خدا را کر کردم .هر چه توی بیمارستان ، مبادی آداب رفتار کردم ، پشت دیوار بلند رجایی شهر ، غیرقابل کنترل بودم .
آرام آرام افراد دیگری هم آمدند. اول فامیل و دوست و آشنا . بعد رهبر یک جمعیت . که بعدا در پست مفصلی به او خواهم پرداخت . بعد همان آقای محترم رابط بین دو قوا . که باور نمیکرد و میگفت : واقعا نمیفهمم مگه مملکت قانون نداره ؟ و من دیوانه وار میخندیدم به او . رهبر جمعیت با کسانی صحبت میکرد . بسیار دورتر از آدمهای شریفی ایستاده بود که کنار خانواده ام نشسته بودند . مرا صدا میکرد و با حرفهای بی سرو ته و جدلهای بی پایانش مشغول . کلافه بودم و گر گرفته . دوستان هنرمندم مطلع شده و بطرف زندان حرکت کرده بودند . هوا روبه تاریکی بود . یکی از هنرمندان تلفن زد و گفت همه برگشتند . از بین راه . توی جاده . چون گفته اند حکم ریحانه اجرا نخواهد شد . فریادم به آسمان بلند شد . چه کسی این دروغ بزرگ را گفت ؟ به مرور و در پستهای دیگر خواهم گفت .
همچنان دلم آشوب بود . سربازهای نگهبان جدل میکردند . از اینطرف به آنطرف هدایتمان میکردند . رهبر جمعیت به پسر جوانی که لباسی با عکس ریحان پوشیده بود و بلند همراهم ، اسم ریحان را فریاد میزد ، حرفهای نامربوط میگفت . این پسر جوان حتی نتوانست تا چهلم ریحان بماند و از ایران رفت . نگهبان زندان صدایم کرد و گوشی تلفن را بدستم داد . رئیس زندان بود .
میگفت : فریادهای شما نظم رو بهم ریخته . فورا اونجا را ترک کنین .
گفتم : تا هشت صبح اینجا میمونم تا جنازه اش روتحویل بگیرم .
گفت : دخترت رو برمیگردونن . دستور اومده . خیالت راحت باشه .
هر چه میکردم نمیتوانستم حرفش را باور کنم . یاد خنده ریحان توی تلفن بودم . صدایش توی گوشم میپیچید : مامان جان تو چرا اینقدر خوش باوری ؟
خوش باوریم را به ته چاه بی اعتمادی انداختم .
به رئیس زندان گفتم : فقط زمانی باور میکنم که ریحان از تلفن زندان شهرری به موبایلم زنگ بزنه .
گفت : این امکان پذیر نیست .
گفتم : پس ما تا هشت صبح فردا همینجا هستیم . به سربازات بگو تحملمون کنن .
گفت : تا چند دقیقه دیگه از کلانتری وارد عمل میشن و همه تونو دستگیر میکنن .
گفتم : یک لحظه خودتو جای من بذار . ببین اگر طاووس خرامان تو روبه مسلخ ببرند ، از دستگیری باکی داری ؟
ساکت شد . ادامه دادم : بجای این حرفها با کسایی که میشناسی صحبت کن تا تبصره ای قانونی پیدا کنن ، ریحان از شهرری به موبایلم زنگ بزنه .
ساعتها میگذشتند و آدمهای غریبه میامدند . تعداد غریبه ها بسیار بیشتر از آشنایانم بود . زنان و مردان با شرف یکی یکی میرسیدند . یکی آب برایم میاورد و یکی دستهایم را میگرفت . یکی دستمال کاغذی میداد تا اشکم را پاک کنم و یکی ...
یک زوج بسیار مسن با عصا بمن نزدیک شدند . پرسیدند : مادر ریحانه تویی ؟ گفتم : بله . گفتتند : منزلمان همینجاست . توی تلویزیون شنیدیم که ریحانه رو اینجا آورده ن . مجری از همه خواسته که تو را تنها نذاریم .
تازه میفهمیدم که آدمهای غریبه از کجا وارد قصه ریحان شده اند . تازه قدرت رسانه را با گوشت و خون حس میکردم . یکی تکه ای زردآلو در دهانم گذاشت . هنوز خنکی و طعم شیرینش را بیاد دارم . ساعتها بود چیزی بجز آب نخورده بودم .
آدمهای با شرف در مقابل ویراژ ماشین کلانتری سکوت کردند . اما تکان نخوردند . تلفنها شروع شد . از زندان شهرری . دادیار و قاضی ناظر قسم میخوردند که ریحان در راه بازگشت به شهرری است . و ما خروج هیچ ماشینی را ندیده بودیم . همچنانکه ورودش را .
قسمها در دلم اثر نمیکرد . نمیتوانستم هشت صبح فردا را تاب بیاورم . دلم میخواست آنقدر فریاد بزنم که رگهای مغز و قلبم پاره شوند . بیفتم و بمیرم ، اما هشت صبح فردا را نبینم . فریدون با یکی بطرف زندان شهرری حرکت کرد تا از آنجا خبر بگیرد . از کرج تا تهران . از تهران تا قرچک ورامین . یک خبرگزاری داخلی از قول او گفته بود ریحانه به رجایی شهر منتقل نشده .و قراری برای اجرای حکم او نیست . دروغ گفتن هنر این قلم به مزد بود .
ساعتها بکندی میگذشت . نیمه شب ، حدود دو و نیم شب ، تلفنم زنگ خورد . شماره زندان شهرری .
ریحان بود : الو ، مامان ، اونجا چه خبره ؟
تنها صدایی که مثل اکسیر جاودانگی نیرویم را برگرداند ، دهها بار قویتر از قبل ، صدای ریحان بود .
: شعله ، من اینجام . منو برگردوندن . نگران نباش . الان بزور اومدم . چون میترسیدم نصفه شبی بی خبراز بقیه دوباره ببرنم . ولی خانم ... گفته بخدا هیچی نیس . فقط بیا به مامانت زنگ بزن تا قال بخوابه . اونجا تجمع کردن .
جیغ زدم و به جمعیت گفتم : ریحان برگشته . همه هورا کشیدند . ریحان گفت : چه شلوغه اونجا .
گفتم : بزار بشنوی که این همه آدم با شرف برای نجات تو اومدن . گوشی را به طرف جمعیت گرفتم .
همه یکصدا فریاد زدند : ریحااان دوستت داریم .
ریحان خندید و گفت : فردا بهت زنگ میزنم عشقققق من . و بوس های آبدار و خیس که از پشت تلفن حواله ام میکرد . خیالم راحت شده بود .
از سربازهای نگهبان عذرخواهی و خداحافظی کردم . یادم نیست با چه کسانی به خانه برگشتم . راننده که بود و سرنشینان ماشین . اما درست در لحظه ی دور زدن ماشین به طرف تهران ، نادر را دیدم . کارگردان جوانی که آن شب صحنه اش را خاموش کرده بود .
دست تکان داد و گفت : طاقت نیاوردم وقتی شنیدم بیخود همه از بین راه برگشته ن . فردا میبینمت . روی صحنه .
شاد و دلخوش دور شدیم و من پیش خودم فکر کردم بله . چراغ فردای صحنه روشن خواهد بود . چون ریحان به آفتاب فردا سلام دوباره خواهد گفت .
به خانه برگشتیم . هنرمند نازنینی بی تعارف چای دم کرد و نگذاشت بچه هایم کاری بکنند . تا صبح حرف بود و بحث بود و قهر بود و غر . آخر رهبر جمعیت هم در خانه ام بود . بگذریم .
تا شب بیدار بودم و کار . شب روی صحنه التماس میکردم ، به سرگردی که قول داده بود پسرم ژولا را به خانه برگرداند و از منطقه جنگی دور کند . برای بازگرداندن ژولا به خانه ، هر خفت و تحقیری را در اجرای نمایش ایشتوان ارکنی ، تحمل میکردم . روی پا بند نبودم از شدت خستگی . اما همکاران مهربانم در نمایش خانواده ی تت ، یاریم میکردند . چند شب قبل بود که هنرمندی برایم قفسی با دو پرنده آورده بود . و من پرنده ها را با گریم روی صحنه ، در فضای ارسباران رها کرده بودم . به نیت آزادی ریحان از زندان و خانواده ی سربندی از آتش انتقام کور .
ریحان به وعده اش وفا کرد و در فایلی صوتی توسط دوستش ، برایم شرح اتفاقات را گفت . از چشم بندی محکمتر از چشم بندهای قبلی . به حدی که میگفت انگار برای اولین بار بود که چشم بند خوردم .از پابند بسیار سنگین . از زخم پشت پا . از گریه ی وقت اذان . ازنوشتن صفحات زیادی نامه . از گلودرد . از سرفه . از صدای سوت دور دست . که در حقیقت صدای زندانیان زندان رجایی شهر بود که فهمیده بودند ریحان آنجاست و چند بند ، یکصدا صدایش زده بودند . حدود نیم ساعت تلفنش را درگوشی موبایلم ذخیره کردم . اکنون در انتظارم کسی فایل صوتی ریحان را بگیرد تا با دانشی که من ندارم ، بتوانم در سالروز نجات ریحان در نتیجه همدلی همه آدمهای شریف منتشر کنم .
بلافاصله پس از این پست ، پیاده شده ی فایل صوتی مذکور را خواهم گذاشت .
حیف که کمتر از یکماه بعد ،
پرنده ی اسیر و زیبای من ، پرکشید و رفت .
حیف که دخترم بعد از هفت سال و چهار ماه و هفده روز در پیله ی زندان بودن به پروانگی رسید .#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

30 ماه حبس برای فعال کرد پیشوا صالح زاده

#ایران - 30 ماه حبس برای فعال کرد پیشوا صالح زاده


پیشوا صالح زاده از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 30 ماه حبس محکوم شد.
اتهام این فعال کرد فعالیت تبلیغی علیه حکومت و عضویت در یکی از احزاب کرد می باشد.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

تعیین وقت دادگاه آتنا فرقدانی و وکیل ایشان محمد مقیمی

#ایران - تعیین وقت دادگاه آتنا فرقدانی و وکیل ایشان محمد مقیمی


شنبه آینده ساعت 10 صبح زمان رسیدگی به اتهام دست دادن محمد مقیمی وکیل آتنا فرقدانی با ایشان در دادگاه شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران مشخص شده است.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

آزادی محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی از زندان اوین با قرار وثیقه

#ایران - آزادی محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی از زندان اوین با قرار وثیقه


معلمان زندانی محمدرضا نیک نژاد از اعضای هیات مدیره و مهدی بهلولی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران روز سه شنبه پس از یک ماه حبس از زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شدند.
لازم به ذکر است که این دو معلم روز 9 شهریور با حکم شعبه دوم بازپرسی اوین بازداشت شده بودند. اتهامات ایشان حضور در تجمعات صنفی معلمان در یکسال گذشته بود.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

داستان سالن 12 و انتقال یک زندانی دیگر به بیمارستان

#ایران - داستان سالن 12 و انتقال یک زندانی دیگر به بیمارستان
مسعود عرب چوبدار


پس از تشنج و اختلال تنفسی توسط همبندیانش به بهداري زندان انتقال داده شد
بهداری زندان پس از تشخیص در وضعیت اورژانسی این زندانی او را به بیمارستان منتقل کردند. در هفته و ماه های گذشته این موارد بسیار اتفاق افتاد و وضعیت بیماران اورژانسی کما في السابق از طرف مسؤولين مسکوت مانده و برای بهبودی شرایط درمانی زندانیان هیچ تصمیم جدی صورت نگرفته است. جان زندانیان سیاسی سالن 12 در خطر جدی است و سکوت نهادها و سازمانها ی حقوق بشری چه معنایی می تواند بدهد.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

نامه تشکر بهنام ابراهیم زاده از فعالین حقوق بشر کانادا در ارتباط با اعطای جایزه حقوق بشر

#ایران - نامه تشکر بهنام ابراهیم زاده از فعالین حقوق بشر کانادا در ارتباط با اعطای جایزه حقوق بشر


اهدای جایزه من را در مبارزه برای حقوق بشر مصمم تر کرد.
من بهنام ابراهیم زاده در زندان فوق امنیتی رجایی شهر هستم. به تازگی به من جایزه حقوق بشری از نهاد حقوق بشر کانادا داده شده است و صمیمانه از اینکه هیات اجرایی این نهاد که جایزه حقوق بشر را به من دادند و همچنین از سایر نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان که من و دیگر زندانیان سیاسی را مورد حمایت قرار میدهند کمال تشکر را دارم. همچنین از کسانیکه به طریق مختلف با دیدار خانواده ام و یا باکلام، پیام و قلم خود در رسانه ها و فضای مجازی اظهار محبت میکنند و من و خانواده ام را مورد حمایت قرار داده اند، و بخاطر تعلق این جایزه تبریک گفتند تشکر کرده و نهایت سپاس و قدردانی خود را اعلام میدارم. به امید اینکه جامعه جهانی و سازمانها و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان توجه بیشتری به نقض حقوق بشر در ایران داشته باشند. من این جایزه را به کودکان خسته از کار و خیابان، به کودکان سوخته شین آباد وبه کودکان سرطانی تقدیم میکنم. با آرزوی اینکه هیچ کودکی به جای پرداختن به تحصیل و درس، مجبور به کاردرخیابان و بودن در پشت جبهه جنگ نباشد. امیدوارم که هیچ کودکی به سرنوشت آیلان مهاجر کوچک سوری که جهان را تکان داد دچار نشوند. در پایان یک بار دیگر از هیات اجرایی انتخاب کننده جهت اهدای جایزه حقوق بشر نهایت تشکر و قدردانی را کرده و امیدوارم که محبت های شما را که با عث دلگرمی من و خانواده ام شده است، با فعالیت های بیشتر حقوق بشری ام پاسخگو باشم. با امید گسترش صلح ، دوستی ، عدالت و برابری، آشتی و آزادی
اسعد، بهنام ابراهیم زاده، فعال دفاع از حقوق کودک و حقوق کارگری، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای آزاد کارگری از زندان رجایی شهر از بند دارالقران . مهر ماه ٩٤#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

پرونده سازی جدید و اعمال فشار بر علیرضا گلی پور

#ایران - پرونده سازی جدید و اعمال فشار بر علیرضا گلی پور


علیرضا گلی پور مجددا به دادسرا احضار و به وی اعلام شد که علوی وزیر اطلاعات و محرابی رئیس پلیس تهران به دلیل افشاگری هایی که صورت گرفته از ولی شکایت کرده اند و پرونده جدیدی برایش گشوده شده است.
این در حالی است که خانم آزیتا قره بیگلو وکیل این زندانی تصریح کرده که این اتهامات در پرونده اولیه وجود داشته و باز کردن پرونده جدید با همان اتهامات غیرقانونی می باشد.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

محرومیتهای فراقانونى برای حمید خوش سیر در زندان اوین

#ایران - محرومیتهای فراقانونى برای حمید خوش سیر در زندان اوین


حمید خوش سیر، از متهمان پرونده موسوم به “کمپین امام نقی” به دلیل خوددارى از شرکت در مراسم صبحگاه زندان به دلیل عارضه پزشکى، از سوى مدیریت بند با اعمال محرومیتهاى فراقانونى مورد برخورد تنبیهى قرار گرفت. حمید خوش سیر، از متهمان کمپین امام نقی به دلیل امتناع از حضور در صبحگاه به دلیل آلرژی نسبت به هوای پائیزی در بند هفت زندان اوین، ضمن از دست دادن تخت محل استراحت خود از سالن محل نگه داری نیز ممنوع تردد شد.مادر حمید خوش سیر ضمن تائید این خبر و ذکر این مسئله که در صورت بیماری به فرزندش در زندان دارو نمی دهند، از حضور فرزندش در کنار زندانیانی که به گفته او به هیچ وجه با فرزند او همخوان نیستند و اتهامات سنگینی متوجه ایشان است انتقاد کرد. مادر این زندانی بند هفت زندان اوین همچنین گفت: “من فرزندم را سالم به زندان فرستادم و میخواهم فرزندم سالم به من بازگردد.”حمید خوش سیر، از متهمان کمپین امام نقی در شش بامداد سی خرداد ۱۳۹۲ در منزل پدری توسط نیروهای امنیتی به اتهام مشارکت در این کمپین و مسائل مربوط به آن دستگیر شد.این زندانی پس از آن مدت بیش از ۴ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر برد و سرانجام به قید وثیقه تا تعیین تکلیف از زندان خارج شد. لازم به ذکر است که وی یک ماه از این مدت را در وضعیت انفرادی در این بند سپری کرده است.سرانجام پرونده وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و حکم دو سال حبس تعزیری برای او صادر گشت. حکمی که به تائید دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز رسید.حمید خوش سیر در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۳ برای اجرای حکم دو ساله خود به زندان اوین رفت.
(به نقل از خبرگزاری هرانا)

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

زینب جلالیان؛ ایجاد محدودیت در ملاقات در وضعیت بیماری

#ایران - زینب جلالیان؛ ایجاد محدودیت در ملاقات در وضعیت بیماری


زینب جلالیان، زندانی سیاسی در وضعیتی هشتمین سال زندان خود را سپری میکند که با وجود بیماری چشم و عدم رسیدگی به آن با محدودیت در ملاقات های هفتگی در زندان نیز روبرو شده است. زینب جلالیان، در عین داشتن بیماری چشم که با خطر نابینایی مواجه است؛ با محدودیت ملاقات های هفتگی خود نیز روبرو شده است. این محدودیت در زندان و توسط نیروهای امنیتی و مسئولین زندان به اجرا درآمده است.
زینب جلالیان که متولد ۱۳۶۱ و اهل شهرستان ماکو است، ابتدا به اعدام و سپس بر اساس اعلام رسانه ها به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در تمامی این هشت سال از هرگونه مرخصی نیز محروم بوده است.زینب جلالیان در سال ۸۶ از سوی مأموران اداره اطلاعات کرمانشاه دستگیر شد و به اتهام ارتباط با احزاب کردی در دادگاه انقلاب ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در سال های گذشته به شدت تحت فشار قرار داشته است و بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.
(به نقل از خبرگزاری هرانا)#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

محمدامین عبدالهی به زندان بیرجند منتقل شد

#ایران - محمدامین عبدالهی به زندان بیرجند منتقل شد


محمدامین عبدالهی اهل بوکان که در زندان طبس محبوس بود با شرایط اعتصاب غذا به زندان بیرجند تبعید شد.
وی 2 سال پیش به زندان طبس تبعید شده بود.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

انتقال واحد خلوصی به بند 4 سالن 12 زندان گوهردشت

#ایران - انتقال واحد خلوصی به بند 4 سالن 12 زندان گوهردشت


شهروند بهایی واحد خلوصی که چندی پیش در روز 21 شهریور در مقابل منزل خود برای گذراندن دوران حبس 5 ساله خود بازداشت شده بود به بند 4 سالن 12 زندان گوهر دشت منتقل شد.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

بی خبری از رویا ارباب

#ایران - بی خبری از رویا ارباب


با وجود گذشت 6 روز از بازداشت رویا ارباب، با وجود مراجه خانواده وی به دادسرای اوین هنوز خبر دقیقی از ایشان در دست نیست. خانم رویا ارباب از مربیان عرفان حلقه می باشد.


#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

بازگشت مجدد پیمان عارفی به زندان اوین

#ایران - بازگشت مجدد پیمان عارفی به زندان اوین


روز یکشنبه 5 مهر مسئولین زندان اقدام به انتقال پیمان عارف از زندان اوین به زندان مسجد سلیمان کردند اما به علت بیماری شدید گوارشی این زندانی مجبور شدند از نیمه راه به تهران و زندان اوین بازگرداندند. پیمان عارف تحت نظر پزشک زندان قرار گرفت.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

شرايط سخت و وضعيت نامناسب براي معلمين زنداني در زندان گوهر دشت كرج

#ایران - شرايط سخت و وضعيت نامناسب براي معلمين زنداني در زندان گوهر دشت كرج
هاشم خواستار


گزارشاتي موثق به اينجانب رسيده كه همكاران فرهنگي وديگرزندانيان سياسي در زندان رجايي شهر كرج در يك شرايط بسيار سخت زندان را ميگذرانند.شكايت دارند كه مدت هواخوري انها بسيار كم است.وپنجره هاي اطاق انها از پشت بسته است.پارازيت هم كه مي اندازند.تلفن هم كه اصلا ندارند. متوسط سنشان بالاي 55 سال است.به اين ميگويند محكوم به مرگ تدريجي، محكوم به مرگ سفيد.اتفاقا بنده در جريان هستم كه شاهرخ زماني از همه سالمتر بوده است.صبح كه او را از خواب بيدار ميكنند كه هواخوري بيايد بدنش سرد و كبود و از دهان و بينيش خون مي امده و اثار جراحت بر سرش بوده.اهاي حاكمان:خشونت خشونت مي اورد.اين حرفها را معلم بازنشسته اي ميزند كه همان زندانبانانم به غير از عقايدم تاييدم ميكردند. ميگويند افراد مرتبط با القاعده امكانات بهتري از جمله تلفن در همان بند دارند. چرا اين بزرگان امثال اقاي علي اكبر باغاني و عبدالرضا قنبري و اقاي سيف زاده و اقاي سعيد شيرزاد و... تلفن نداشته باشند.اقاي شاهرخ زماني به ظاهر يك كارگر بود. (بنده دست كارگر را مي بوسم كه انچه داريم از كارگر داريم)ولي ايا تشييع جنازه و خبر رساني در صفحات مجازي و ماهواره ها را نديديد؟هنوز نميدانيد كه جايگاه هر كدام ،امثال اين افراد كجاست؟منتظر هستيد تا كاسه ي صبر مردم لبريز شده و ايران تونس بشود؟؟نمي خواهيد عبرت بگيريد؟؟لطفا رگهاي گردنتان را برجسته نكنيد.اگر دين نداريد كمي ازاده باشيد،كمي انسان باشيد.مجددا مرگ شاهرخ زماني، قهرماني از تبار ستارخان را به همبنديهايش و خانواده ي محترمش وملت ايران وبه انسانيت تسليت ميگويم.دوستا ن در كامنت هاتان توهين نكنيد.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

واله زمانی آزاد شد

#ایران - واله زمانی آزاد شد


واله زمانی عضو و از بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز و پسر عموی زنده ياد شاهرخ زمانی عصر روز دوشنبه 6 مهر با وثیقه دویست میلیونی آزاد شد.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

علیرغم توصیه پزشکان نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد

#ایران -علیرغم توصیه پزشکان نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد


نرگس محمدی که از بیماری فلج عضلانی رنج می برد بعد از انتقال به بیمارستان و علیرغم توصیه پزشکان به زندان بازگردانده شد.
وی که روز شنبه برای انجام پاره ای از آزمایشات به بیمارستان خمینی اعزام شده بود و پزشکان مغز و اعصاب و قلب و ریه بر بستری شدن وی تاکید داشتند توسط ماموران به زندان بازگردانده شد.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

میلاد درویش آزاد شد

#ایران - میلاد درویش آزاد شد


مستندساز و فعال صنفی و عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران میلاد درویش روز یکشنبه 5 مهر از زندان اوین آزاد شد.
اتهام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

برای مادر

#ایران - برای مادر


خالدحردانی پس از مرگ مادر با مخالفت دادستان تهران اجازه نیافت بر سر مزار او حاضر شود و حدود 7 سال برای او در زندان سیاه پوش بود؛ مهر امسال 8سال است که از مرگ  مادر خالدحردانی می گذرد. یاد مادر خالد و تمام مادران گرامی و خجسته باد.

ساعت ها؛ روزها؛ و ماهاست؛ که چشمان جادویی تو را؛ ندیده ام؛ هر شب؛ همچون کودکی هایم؛ دلتنگی تو را بهانه می کنم؛ و در تاریکی سلولم؛ در رؤیایی به بلندای تاریخ؛ چشمان مشکی و زیبای تو را؛ روی خط های روزمرگی ام؛ نقاشی می کنم؛ یک؛ دو؛ سه؛ هزار؛ هزار و یک؛ و چقدر زیاد؛ و روی هر خط؛ تقدسی از چشمان توست؛ سیاه؛ تاریک؛ اما به زیبایی بامداد ؛ و دوست داشتنی؛ و من چقدر این لحظات را دوست دارم.
پاورقی خاطرات خالدحردانی

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

گزارشی از وضعیت زندان و تهدیدهای مکرر زندانیان به شکنجه، اعدام و مرگ

#ایران - گزارشی از وضعیت زندان و تهدیدهای مکرر زندانیان به شکنجه، اعدام و مرگ


از سالهای گذشته تا به امروز با توجه به افزایش احکام زندانیان به خصوص در رابطه با زندانیان عقیدتی_سیاسی، و از سوی دیگر نگهداری بسیاری از آنها حتی پس از اتمام دوران محکومیت و با افزایش بازداشتی ها به ازای هر 20 نفر حتی بیست متر هم به فضای زندان ها اضافه نشده است و مسائلی مانند کمبود محل نگهداری در زندان، وضعیت اسف بار تغذیه، بهداشت و درمان در زندان ها رو به افزاش رفته و این مسائل نگرانی در مورد زندانیان را افزایش می دهد.
با توجه به اینکه صحبت از وضعیت زندانیان تنها منوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی نیست چرا که بخش عظیمی از زندان ها را زندانیان عادی تشکیل می دهند و وضعیت انها نیز بسیار ناگوار و فاجعه ای است که نباید به سادگی از آنها گذشت. متاسفانه در زندان های ایران نه تنها حقوق بشر رعایت نشده بلکه نقض قوانین زندان ها نیز به شدت به چشم می خورد. با توجه به عدم رسیدگی و درمان در زندان به خصوص در بخش زندانیان عادی که اکثرا از جرایم مواد مخدر و بیماری های واگیر دار و خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت هستند صحبت در این مورد لازمه زمان و وقت بسیار است.
از سویی در زندان ها افرادی نگهداری می شوند که مجرم نبوده و نیستند و از سویی زندانیانی که مرتکب جرایم شده و در هر دو صورت زندان مکان مناسب برای هیچ کدام از انها نبوده و نخواهد بود چرا که انان که مجرم نبوده اند به صورت غیرقانونی و با اعمال فشار و تهدید و زور در زندان ها به سر می برند و انها که مجرم هستند در فضای زندان یا دچار بیماری ها کشنده شده و البته به هیچ عنوان در فضا و جو موجود زندان، تنبیه اصلاح و تربیت نمی شوند.
به هر صورت در زندان های ایران برای یکایک افراد، زندانی شدن و کنار آمدن با شرایط موجود دردی است که تحملش به مراتب سخت تر می باشد اما تحمل این مسائل را مسئولین نیز با افزایش فشار بر زندانیان به خصوص امنیتی سیاسی و عقیدتی ها سخت تر می کنند.
یکی از مسائل مهم تهدیدهای مکرر زندانیان به رو به رو شدن با احکامی مانند اعدام و مرگ می باشد و مرگ ناگهانی شاهرخ زمانی با توجه به تهدیدهای مکرری که در گذشته و در زمان زنده بودن این زندانی رخ داده بود نشان دهنده در خطر بودن سلامت دیگر زندانیان است جدای از وضعیت جسمانی زندانیانی که از نظر وضعیت سلامتی در وضعیت نامساعد قرار دارند و امکانات درمان و دارو برای آنها بسیار محدود و یا حدف شده است تهدیدهای مکرر و انتقال به اطلاعات و تهدید به شکنجه همچنان ادامه دارد و این سرکوب و شکنجه ها نشان دهنده در خطر بودن یکایک زندانیان به خصوص خالد حردانی، سعید عابدینی، سعید ماسوری و صابح کهندل می باشد چرا که از 11 مهر سال 92 تهدید به مرگ برای این زندانیان گسترش پیدا کرد و در اخبار گزارشات رسیده از زندان بارها شاهد اینگونه اخبار و تهدیدها بوده ایم.
اگر نگاهی به اخبار و گزارشات چند سال گذشته بیندازیم متوجه اخباری از این دست می شویم کما اینکه در اکثر آنها نام اشخاص ذکر شده به چشم می خورد. تهدیدهایی که برای شاهرخ زمانی عملی شد و بعید نیست که دیگر زندانیان را نیز شامل شود. این تهدید ها به صورت معمول از سوی بازجویانی مانند بازجو علوی صورت گرفته که مطمئنا از سوی مسئولان قضایی و امنیتی و بالاتر بوده است.
در گذشته بازجویی به نام علوی شاهرخ زمانی، سعید ماسوری، خالد حردانی و صالح کهندل را تهدید به مرگ و اعدام کرده بود و صراحتا در پیام های تهدید خود اشاره کرده بود که اگر این زندانیان بخواهند به فعالیت های سیاسی خود ادامه دهند با حکم اعدام مواجه خواهند شد. آنچه کاملا واضح و روشن است و نباید از کنارش گذشت کشته شدن شاهرخ زمانی و در خطر بودن جان زندانیان دیگر است چرا که مطمئنا پیام های بازجو علوی با عنوان روبه رو شدن با حکم اعدام چیزی جز مرگ سفید نبوده همان طور که در گذشته نیز کشته شدن زندانیانی مثل رامین آقا زاده قهرمانی، ستار بهشتی، اکبر محمدی، عبدالرضا رجبی، هدی صابر، افشین اصانلو، حسن ناهید، زهرا کاظمی ، زهرا بنی یعقوب، امیدرضا میر صیافی و ... را شاهد بودیم. زندانیانی که جنایت کار نبوده و تنها برای گرفتن حق و گفتن حقیقت فریاد ازادی خواهی سر داده بودند.
وقتی به سادگی تهدید می کنند و به راحتی اب خوردن تهدیدها را عملی کرده و صدای کسی در نمی آید نمی شود نگران جان زندانیان دیگر نبود و با بی تفاوتی از مسائل این چنینی عبور کرد.
پر واضح است که هر روزه زندانیان سیاسی عقیدتی بسیاری در معرض این تهدیدها قرار دارند کما اینکه در چند روز گذشته خبر انتقال سعید عابدینی به اطلاعات و تهدید به شکنجه وی را نیز شنیدیم. این موارد و روز به روز گسترش فشار بر زندانیان در زندان های ایران به خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی نگرانی از وضعیت آنها

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

مبادا مدرسه ام دیر شود

#ایران - مبادا مدرسه ام دیر شود
شعر از: معلم زندانی رسول بداقی


گر به خاکم می سپارید
تیر به قلبم نزنید.
که احساس زندگی را با خاک بگویم.
مغز مرا از هم نپاشید مگر آگاهی و رنج مرا
خاک گورم حس کند.
گر به خاکم می سپارید باز بگذارید چشم مرا
شاید که خاک رمز نگاهم را
اشک زلالم را بداند چیست.
دست هایم را نبندید
که بر خاک گورم بنویسم
برایم مرگ بهتر از بندگی بود.
شش های مرا از زندگی در خودکامگی خالی کنید.
مبادا که بهشت پر شود از این هوا
زبان سرخم را ، حنجره ام را کنارم بگذارید
که فریاد کنم
دم به دم آزادی ام را
گر به خاکم می سپارید زنجیر بر پایم نبندید
مبادا مدرسه ام دیر شود!
شجاعت واپسین درس من است
گر مرا زهری بنوشید
شیرینی یکلحظه آزادگی
برتر از یک عمر
زندگی در بردگی ست…#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

بی خبری از مسعود نجفی

#ایران - بی خبری از مسعود نجفی


مدتی پیش کمیته نه به زندان نه به اعدام در پی فراخوانی خواستار لغو حکم اعدام مسعود نجفی شده بود. بنا به اخبار دریافتی یک ماه است که از این زندانی خبری در دست نیست و ممنوع الملاقات شده است و طی آخرین تماسی که با خانواده خود داشته از ناراحتی کبد بسیار اذیت شده است ...
#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

حکم سهیل عربی صادر شد

#ایران - حکم سهیل عربی صادر شد


سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدام که چندی پیش حکم او نقض شد، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جام جم آن لاین، سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدامی که چندی پیش حکم او نقض شد از سوی دیوان عالی کشور به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی خود و نجات از حکم اعدام پیشین محکوم شد.بنا به همین گزارش مقرر شد سهیل عربی که جام جم آن لاین از او با عنوان “س ع” نام برده است، ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند.او همچنین در تماس با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند.او همچنین باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.سهیل عربی زندانی محکوم به اعدامی است که حکم او اوایل تیرماه از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نقض شد.پیشتر، در پى نشر اکاذیب و نسبت هاى دروغ سه وبسایت خبرگزارى فارس ، جهان نیوز و دانا علیه سهیل عربى و شکایت وکلا، بازپرس پرونده براى یکى از سایت ها قرار تأمین صادر کرده بود.گفتنی است این سایت ها با دروغ پردازی نسبت به اتهامات سهیل عربی و تکذیب اتهام سب النبی، اتهاماتی را به وی نسبت داده بودند که با اعتراض خانواده و وکلا و انتشار تصویر حکم دادگاه مشخص شد اتهام آقای سهیل عربی سب النبی است و این سایت ها اقدام به نشر اکاذیب علیه این شهروند زندانی کرده اند.سهیل عربی بر مبنای مطالبی که در فیسبوک شخصی اش به اشتراک گذاشته بود به سب النبی(دشنام به پیامبر) متهم شده است و حکم اعدام وی آذر ماه سال گذشته به اتهام سب النبی در فضای مجازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفت ولی تلاش وکلا برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، موثر واقع شد و با نقض حکم از سوی شعبه ۳۴، وی از زیر تیغ اعدام خارج شد.حکم اعدام سهیل عربی درحالی صادر شده بود که هر‌گاه متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه -غفلت- سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی‌شود.این زندانی هم اینک در بند ۳۵۰ زندان اوین در انتظار نتیجه نهایی دادگاه مشغول تحمل زندان است.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

جمعی از زندانیان سیاسی طی نامه ای خواستار اهدای جایزه حقوق بشر به بهنام ابراهیم زاده شدند

#ایران - جمعی از زندانیان سیاسی طی نامه ای خواستار اهدای جایزه حقوق بشر به بهنام ابراهیم زاده شدند


افکار عمومی یکبار دیگر فعالیت های حقوق بشری "اسعد" بهنام ابراهیم زاده را تایید کرد. فعالین حقوق بشر و دوستدار آزادی بار دیگر بر فعالیت های حقوق بشری بهنام ابراهیم زاده در دفاع از حقوق کارگر، حقوق کودک و حقوق انسانها ارج نهادند. فعالین حقوق بشر واحد کانادا با اهدای جایزه رها به بهنام ابراهیم زاده و ٦ فعال حقوق بشر دیگر ضمن اعلام همبستگی با مبارزات آنان تلاش مذبوحانه دشمنان آزادی را برای ایجاد فضای ناامیدی و ایجاد یاس به سخره گرفتند. گزارشات و مشاهدات حکایت از وجود هزار کودک کار و خیابان و کارتن خواب، بی حقوقی و تبعیض و نابرابری علیه زنان و در کنار آن خفقان و سرکوب ، نبود آزادی بیان و عقیده، اعدام های بی رویه، بازداشت های خودسرانه و وجود دهها بازداشتگاه آشکار و پنهان، دادگاههای فرمایشی و تشکیل پرونده های بی پایه برای فعالین کارگری، اجتماعی و حقوق بشری و کلیه فعالین سیاسی تاییدی دیگر بر مرگ مشکوک شاهرخ زمانی و دهها زندانی سیاسی دیگر از جمله افشین اسانلو، و.. است. ما اعدام ها، تشدید فشار بر فعالین کارگری، معلمان، و فعالین سیاسی و حقوق بشری، فشار بر روی زندانیان دربند و حتی بریدن دارو و درمان از آنها و همه این سرکوبگری ها را که نتبجه اش از دست دادن عزیزانی چون شاهرخ زمانی است را محکوم میکنیم. ما جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر انتخاب به جا و شایسته بهنام ابراهیم زاده را به عنوان یک مدافع حقوق کارگر، حقوق کودک و حقوق انسان ها و زندانیان دربند برای گرفتن جایزه حقوق بشر از سوی فعالین حقوق بشر واحد کانادا را تایید میکنیم. به او و خانواده اش تبریک میگوییم و امیدواریم این جایزه مشوقی باشد برای ادامه راه او در دفاع از حقوق انسانها و آزادی. مهدی عظیمی، سهیل بابایی، علیرضا فراهانی،محمد رضا عالی پیام ،مهدی فراهی شاندیز، فرید آزموده، ایرج حاتمی، منصور حردانی، مسعود عرب چوبدار، وحید موسوی، بهزاد ترخمی، رضا کاهن، حمید بابایی، علی مشهدی، محمود ناجی، اسد محمدی، علیرضا ناصری، محمد توفیق، ابراهیم فردوس ، آرش اسلامی مقدم
شهریور ٩٤#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

علیرضا گلی پور به بیمارستان منتقل شد

#ایران - علیرضا گلی پور به بیمارستان منتقل شد


علیرضا قلی پور روز یکشنبه 5 مهر به بیمارستان قمربنی هاشم که وابسته به وزارت اطلاعات می باشد منتقل شد. اما به دلیل اینکه تخت خالی وجود نداشت مجدد به زندان بازگردانده شد.


#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

خالد حردانی در همبستگی با معلمان سیاه پوش شد

#ایران - خالد حردانی در همبستگی با معلمان سیاه پوش شد


شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای اعلام کرده بود که:
در اقدامی تعاملی و حداقلی برای نشان دادن حسن نیت خود و جلوگیری از آسیب به فرآیند آموزش و برای آن که شروع سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و اولیای آنها ناخوشایند نباشد، از معلمان درسراسر کشور خواسته شد، ضمن اهتمام بیشتر در پرداختن به وظایف شغلی خویش، در اعتراض به بازداشت و حبس همکاران عدالت خواه، در قدم اول به صورت منسجم، هماهنگ و سراسری، از تاریخ ۹۴/۷/۱ تا تاریخ ۹۴/۷/۸ با پوشش سیاه در کلاس های درس حاضر شوند و تلاش نمایند دانش آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمایند.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

مهندس طبرزدی: آزادیخواهان به پا خیزید

#ایران - مهندس طبرزدی: آزادیخواهان به پا خیزید
سایت جبهه دمکراتیک ایران


اگر امروز که این زحمتکشان و مزد بگیران به پا خاسته اند و تصمیم دارند در روز 13 مهر که روز جهانی معلم است، دست به اعتراضات مدنی بزنند، از انها پشتیبانی نکرده و مساله انها را مساله ملی ندانیم، معلوم نیست فردا، کسی به فریاد سایر طبقات اجتماعی برسد.هم میهنان اگاه، ازادیخواه و مسئولیت پذیر. می دانیم، به واسطه ی جهالت، جزم اندیشی و قدرت طلبی روحانیون حاکم و همدستانشان، مردم و کشور در بحران های گوناگون غوطه ور شده و از اقتصاد، اخلاق و امنیت اجتماعی ،اثری نمانده است.طبقات گوناگون اجتماعی با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند ، شکاف طبقاتی به مرز وحشتناکی رسیده، اما رانت خواری و دزدی های حکومتی و فساد و خشونت های اجتماعی، ناشی از ستم و زیاده خواهی باند قدرت حاکم به رهبری خامنه ای و دستیارانش در نهاد های نظامی، امنیتی، انتظامی و روحانیان سیاسی- حکومتی،بیداد می کند.سرکوب و فشار و خفقان در کنار فقر و فساد و نا امیدی،موجب از هم گسیختگی ملی و اجتماعی شده و بذر یاس و بی اعتمادی را در همه جا پراکنده است.در چنین شرایط زجر اور، معلمین و کارگران برای رسیدن به حقوق خود قیام کرده و سایر طبقات اگاه، به ویژه دانشجویان و دانش اموختگان را به یاری می طلبند. اگر امروز که این زحمتکشان و مزد بگیران به پا خاسته اند و تصمیم دارند در روز 13 مهر که روز جهانی معلم است، دست به اعتراضات مدنی بزنند، از انها پشتیبانی نکرده و مساله انها را مساله ملی ندانیم، معلوم نیست فردا، کسی به فریاد سایر طبقات اجتماعی برسد. معلم ها زندانی شده اند، از حقوق کافی برخوردار نیستند و از تبعیض رنج می برند.حکومت امید خود را به ترحم امریکا در برداشتن تحریم ها بسته و البته اگر چیزی گدایی کند، در عراق و سوریه و یمن برای جنگ افروزی هزینه می کند و به مردم چیزی نخواهد رسید اما هزاران نیروی نا راضی در نهاد های گوناگون، دم فروبسته و علیه این ستم حکومتی سخن نمی گویند. روحانیون غیر حکومتی و مومنین به اسلام نیز به خوبی می دانند که بین اسلام و حکومت دینی هم صنفان خود، یکی امکان زنده بودن داشته و به همین دلیل ،روند اسلام ستیزی با تداوم حکومت دینی تشدید خواهد شد ،اما حتا برای دین خود نیز تلاشی نمی کنند.در این شرایط سخت و خفقان اور، از همگان دعوت می کنم تا همان گونه که تشکل های صنفی معلمین دعوت کرده و خوشبختانه گروه زیادی از احزاب و جبهه ها، برای پشتیبانی از خواست به حق انها دست به همبستگی زده اند،به اتحاد عملی برای روز 13 مهر ماه رو بیاورند و نشان بدهند، توان این را دارند تا با قدرت ملی، راه امید رهایی زحمتکشان و همه ی ایرانیان را خلق کنند. تردیدی نیست که ،این همبستگی ملی، نقطه اتکای مردم ایران برای حرکت به سوی پیشرفت و غلبه بر دیو یاس و بی اعتمادی و به ویژه، ازادی همیشگی خواهد بود.
حشمت اله طبرزدی
دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران
5 مهر ماه 1394 خورشیدی

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

علیرضا شریعت از زندانیان دهه شصت بازداشت شد

#ایران - علیرضا شریعت از زندانیان دهه شصت بازداشت شد


روز شنبه 28 شهریور1394 علیرضا شریعت که از زندانیان دهه شصت می باشد در منزل مسکونی خود دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
وی از معلولیت جسمی رنج می برد.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

نیما حسنی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد

#ایران - نیما حسنی بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد


نیما حسنی  فعال مدنی اهل ارومیه برای گذراندن دوران محکومیت خود که یک ماه حبس با احتساب ایام بازداشت می باشد بازداشت و به زندانی ارومیه منتقل شد.
وی روز 19 خرداد 93 که در آستانه تجمع 20 خرداد برای دریاچه ارومیه بود بازداشت و در دادگاه به اتهام تبانی عليه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به یک ماه تقلیل پیدا کرد.
نیما حسنی متولد سال 1372 می باشد که پیشتر نیز در ارتباط با فعالیتهای هویت طلبانه بازداشت شده بود.


#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

سندیکای کارگران نقاش استان البرز: واله زمانی را آزاد کنید

#ایران - سندیکای کارگران نقاش استان البرز: واله زمانی را آزاد کنید


در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، ۴ روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۲/۷/۱۳۹۴

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان

#ایران - بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت واله زمانی، علی نجاتی و تعرض گسترده به فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان


روز شنبه۴ مهر ۱۳۹۴ پس از گذشت شش روز از بازداشت واله زمانی، هنوز خبری از سرنوشت وی در دست نیست و پیگیری خانواده ایشان برای اطلاع از محل نگهداری واله به نتیجه ای نرسیده است.واله زمانی ساعت ۱۱ شب روز ۲۹ شهریور ماه پس از رساندن جعفر عظیم زاده و چهار فعال کارگری دیگر به منازل شان، هنگامی که به درب خانه اش رسیده بود توسط مامورین امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. قبل از بازگشت واله و هنگامی که وی در مسیر رساندن این فعالین به خانه هایشان بود، مامورین امنیتی در معیت سه ماشین از نیروهای انتظامی شهرک اندیشه به یک مرتبه و با بهانه ای واهی راه را بر آنان بستند و پس از حدود یک ساعت بازجوئی و پرسش از آنها در باره دلیل حضورشان در منزل واله، مسیر حرکت را باز کردند.واله زمانی از صدیق ترین فعالین جنبش کارگری ایران و عضو موثر سندیکای کارگران نقاش استان البرز است. بازداشت واله و بی خبری خانواده اش از وضعیت وی، در شرایطی صورت گرفته است که واله و خانواده اش در غم از دست دادن شاهرخ زمانی، شرایط سخت و طاقت فرسائی را سپری می کنند و مرگ شاهرخ در زندان، مادر و دیگر اعضای خانواده را بشدت نگران سرنوشت واله و رفتار مامورین امنیتی با وی کرده است.شاهرخ را از طبقه کارگر ایران گرفتند، واله را بازداشت کرده اند، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه علیرغم بیماری قلبی حادش تحت بازداشت قرار دارد، محمود صالحی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ۹ سال زندان محکوم شده است، جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به ترتیب به شش و سه سال و نیم زندان محکوم شده اند، داود رضوی و ابراهیم مددی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران تحت تعقیب قضائی دارند، معلمان این انسانهای وارسته همچون رسول بداقی، اسماعیل عبدی، باغانی، نیک نژاد، بهلولی، هاشمی و بهشتی به بند کشیده شده اند، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی از جسورترین فعالین جنبش کارگری ایران تحت شرایط سخت و پرونده سازیهای متعدد در بدترین شرایط در زندن بسر می برند و….،بازداشتها و تعقیب قضائی فعالین کارگری و جنبش اعتراضی معلمان در حالی در طول ماهها و هفته های گذشته، ابعاد هر چه گسترده ای بر خود گرفته است که شرایط معیشتی میلیونها معلم و کارگر و دیگر زحمتکشان وخیم تر از هر زمانی شده است و دولت از هم اکنون افزایش حقوق کارمندان را به میزان ده درصد در بودجه سال آینده تعیین کرده است که می تواند به عنوان اهرمی توجیه کننده برای تحمیل خفت بارترین میزان مزد بر ما کارگران مورد استفاده قرار بگیرد.سرمایه داری حاکم بر ایران علیرغم چندین دهه یورش به حق حیات و زندگی ما کارگران، هیچ نقطه پایانی جهت تحمیل برده وارترین شرایط به طبقه کارگر برای خود قائل نیست و به موازات تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری، به شکل هر چه گسترده تری بر ابعاد سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان می افزاید. اما علیرغم چنین رویکردی از سوی دولت و نیروهای امنیتی، کارگران و معلمان در سراسر کشور لحظه ای دست از اعتصاب و اعتراض بر نمی دارند.اینان به خوبی میدانند که تداوم وضعیت دردناک و غیر قابل تحمل موجود، بر ابعاد و دامنه اعتراضات کارگران و معلمان خواهد افزود. به همین دلیل نیز هست که از هر فرصتی برای دستگیری و تعقیب قضائی فعالین کارگری و اعتراضات معلمان استفاده می کنند و با توسل به انواع اتهامات واهی سعی در به تمکین واداشتن آنان دارند. اما همانگونه که دستگیری، سرکوب و به زندان افکندن کارگران و معلمان معترض در طول بیش از یک دهه گذشته، نتوانسته است طبقه کارگر ایران را وادار به تمکین به شرایط مشقت بار موجود بکند از این پس نیز چنین نخواهد شد.اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق کارگران و معلمان برای تشکل یابی، اعتصاب، تجمع، اعتراض و اصرار بر آزادی فوری واله زمانی، علی نجاتی و دیگر کارگران و معلمان دربند اعلام میدارد، تداوم بازداشت و محکومیت فعالین اعتراضات کارگران و معلمان به زندانهای طویل المدت، نه تنها هیچ خللی در مبارزه ما کارگران برای دست یابی به حقوق انسانی مان ایجاد نخواهد کرد بلکه توده های هر چه وسیع تری از کارگران، معلمان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران را برای پایان دادن به وضعیت فلاکت بار موجود به میدان اعتراض و مبارزه خواهد کشاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

تفاوت فضاي مدارس دولتي و خصوصي از نگاه يك معلم

#ایران - تفاوت فضاي مدارس دولتي و خصوصي از نگاه يك معلم 


با يك معلم كه در تهران شاغل است مصاحبه اي انجام داديم كه به شرط ناشناس ماندن نامش، به ما گفت:
روز ۳۱ شهریور موفق شدم در دو مدرسه و برای جشن شکوفه‌ها حاضر شوم مدرسه اول، مدرسه‌ای دولتی در منطقه ۵ تهران بود و مدرسه دوم یک مدرسه خصوصی در شهرک غرب. فضای حاکم بر دو مدرسه کاملاً متفاوت بود. در مدرسه ابتدایی مورد اشاره که قرار بود جشن شکوفه‌ها برگزار گردد از‌‌ همان در ورودی بی‌رنگ و دیوار کرمی رنگ می‌شد  فهمید که امکانات مدرسه چندان درخور نو گلان تازه به مدرسه راه یافته نیست. حیاطی نسبتاً مناسب اما بدون وسایل بازی و پنجره‌هایی با توری‌های فلزی که بیشتر شبیه پنجره‌های زندان بود حال و هوای مدرسه را دلگیر می‌کرد. با شروع برنامه و تلاش خانم معاون برای به‌صف کردن دانش آموزان می‌شد فهمید که وی سال سختی را پیش رو دارد بخصوص وقتی کلاس‌بندی مرسوم انجام شد و خانم معلم‌ها با شاخه‌های گل به استقبال آمدند چراکه خانم معلم‌ها با رسیدن به آخر صف با عدد ۳۵ دانش‌آموز در یک کلاس روبرو شدند تراکمی بسیار بالا که خارج از استانداردهای آموزشی است. ۴ کلاس ۳۵ نفره، یعنی جمعیتی مملو از انرژی و هیجان و استعداد یادگیری که نیاز به امکانات و تجهیزات مناسب دارند از نیروی انسانی تا فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی.
در نگاه اول به نظر می‌رسید که این تعداد با این امکانات همخوانی ندارد بعد از یک ساعت از صدای گرفته خانم معاون می‌شد فهمید که شروع سختی دارد.وارد کلاس‌ها که شدیم تا بچه‌ها را بدرقه کنیم استاندارد نبودن محیط آموزشی بیشتر به چشم زد‌‌ همان چند دقیقه اول برای توجیه والدین و ساکت کردن کودکان تمام انرژی خانم معلم را گرفت، مدرسه فاقد آمفی‌تئا‌تر بود و معلمان مجبور بودند مراسم را به‌صورت انفرادی در کلاس‌ها انجام دهند. رنگ‌آمیزی کلاس‌ها و سالن شایسته کودکان نبود و حالا از داخل کلاس توری فلزی پنجره‌ها بیشتر فضای خفقان را القا می‌کرد. به‌ناچار به خاطر قراری که با یکی از همکاران در یک مدرسه خصوصی داشتم این مدرسه را ترک کردم تا به محل کار همکارم بروم. وقتی وارد مدرسه خصوصی شدم اواخر جشن شکوفه‌ها بود و یک گروه موسیقی داشتند برنامه‌های شاد برای بچه‌ها اجرا می‌کردند. وارد سالن مدرسه شدم کلاس همکارم را پیدا کردم او در یک کلاس ۱۰ نفره مشغول گفتن قصه برای بچه‌ها بود در مدت‌زمانی که منتظر همکارم بودم کمی پرس‌وجو کردم به‌جز شهریه‌ای که دریافت می‌کنند و آمار واقعی‌اش را هیچ‌کس نمی‌داند برایم مشخص شد که بچه‌ها به همراه والدینشان از ساعت ۹ در مدرسه حاضرشده‌اند. ابتدا به مدت یک ساعت به کمک یک مشاور مدعو کودکان با والدین خود بازی کرده‌اند و بعد از آشنایی با معلمان و عوامل اجرایی برای برنامه قصه‌خوانی، نقاشی و گوش دادن به موسیقی تقسیم‌شده‌اند. برعکس مدرسه دولتی بچه‌ها از لباس یکدست و متحدالشکل نپوشیده بودند و می‌شد از بازی و خنده‌هایشان خوشحالی آن‌ها را درک کرد.
در این مدرسه میانگین دانش آموزان ۱۵ نفر بود و مدرسه از ۸ صبح تا ۱۴ ادامه داشت. پدر و مادر‌ها هم با آخرین‌مدل ماشین، لباس، دوربین عکاسی در مراسم شرکت کرده بودند. با دیدن فضای مدرسه خصوصی و مقایسه آن با مدرسه دولتی، به‌عنوان یک معلم هرگز به ذهنم خطور نکرد که چقدر این مدارس کیفی‌تر از مدارس دولتی هستند چون از روابط میان والدین و مدیریت مدرسه خوب می‌شد مفهوم کالایی شدن آموزش را درک کرد. آنچه بیشتر ذهنم را درگیر نمود محرومیت رو به فزونی مدارس دولتی بود. حالا مدرسه دولتی که من دیده بودم در منطقه ۵ تهران بود نه در زابل، نه در نوار مرزی کردستان و نه در مناطق محروم خراسان و خوزستان.افراد زیادی دیده‌ام که با دیدن این دو تصویر اندر مناقب خصوصی‌سازی آموزش حرف‌ها می‌زنند و تنها راه بهبود کیفیت آموزش را در بازاری کردن آن می‌دانند اما حرف حساب بر سر این است که چند نفر می‌توانند از پس هزینه‌های خدمات آموزشی مورد فروش در این مدارس برآیند؟ بحث اصلی این است که وظیفه دولت در قبال آموزش عمومی رایگان چیست؟ آیا باید کیفیت آموزشی در این مدارس به حدی افت نماید که والدین مجبور به گرفتن وام برای فرستادن کودکان به این مدارس خصوصی شوند؟ اگرچه همه مدارس دولتی و خصوصی شبیه مدارس مورد توصیف نگارنده نیست اما با حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بدون توجه به کیفیت در مدارس دولتی با پیشبرد سیاست‌هایی مانند تعدیل نیرو، فروش مدارس در موقعیت تجاری، خرید خدمات از مدارس خصوصی و... به نظر می‌رسد مسئله عدالت آموزشی برای کودکان طبقات محروم به محاق خواهد رفت و ممکن است شاهد خروج هر چه بیشتر کودکان از چرخه تحصیل گردد. از سویی حامیان خصوصی سازی آموزشی بجز تفاوت ظاهری در امکانات نمی‌توانند ثابت نمایند که کیفیت آموزش در مدارس خصوصی و غیر دولتی بهتر است چرا که بسته به مکان مدارس در نقاط مختلف شهر و میزان شهریه حتی وضعیت فیزیکی و کالبدی مدارس هم تغییر می‌کند در بسیاری از موارد حتی شرایط کالبدی مدارس خصوصی بد‌تر از مدارس دولتی است.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

حميدرضا عسگري بازجوی زندانیان سیاسی؛ عضو تیم هسته ای سعید جلیلی

#ایران - حميدرضا عسگري بازجوی زندانیان سیاسی؛ عضو تیم هسته ای سعید جلیلی


حمیدرضا عسگری بازجوي حرفه اي كه در کار خود به خشونت بالا و اعتراف گیری همراه با ضرب و شتم و تهدید و ارعاب معروف است، از شهر اصفهان به استخدام اداره کل اطلاعات آن استان درآمد.او سپس با خوش خدمتی در پرونده برخی نزدیکان آیت الله منتظری، خود را به تهران منتقل کرد و در دهه ۷۰ با نماینده وقت دادستان در وزارت اطلاعات یعنی محسنی اژه ای ارتباط نزدیک برقرار کرد و به یکی از چهره های اطلاعاتی مورد اعتماد محسنی اژه ای تبديل شد.
عسگري پس از جلب نظر مقامات بالا در پرونده های سیاسی، با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی به سمت مدیرکل نهادهای بین المللی در وزارت اطلاعات منصوب شد تا پای او از همین جایگاه به مذاکرات هسته ای باز شود. پس از اينكه احمدی نژاد پست رياست جمهوري را با تقلب از آن خود كرد، با توجه به حضور محسنی اژه ای در راس وزارت اطلاعات، عسگری هم به جایگاهی بالا در وزارت اطلاعات نائل شد.
عسگری در دوره حضور علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای، از حوزه مربوط به مذاکرات کنار رفت و به فعالیت خود در وزارت اطلاعات مشغول بود تا آنکه با حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، دوباره به مذاکرات هسته ای بازگشت.
عسگری از جمله عوامل امنیتی است که بدون نام در سایت رجانیوز قلم می زند.او حتی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز برای پیروز کردن جلیلی به هر قیمت، گام برداشت. این چهره مدعی اصول و ارزش ها، در عین حال دلالی از تنگناهای تحریم و کاسبی با رنج های ملت را هم در کارنامه خود دارد. او با تلاش های همکارانش در تیم جلیلی، ارقام میلیاردی به جیب زده است.کلاهبرداری دو میلیون دلاری از سازمان انرژی هسته ای، یکی از پرونده های اقتصادی عسگری است. ماجرا از این قرار است که او در دوره مدیریت فریدون عباسی بر سازمان انرژی اتمی، نرم افزاری را با قیمت ۲ میلیون دلار به این سازمان پیش فروش می کند، اما هرگز نرم افزار را تحویل نمی دهد…

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

افتتاح رسمي دخمه ها

#ایران - افتتاح رسمي دخمه ها 
سیامک قادری


از روزی که گلوله اي از دهانه ششلول سعید عسگر به مغز اصلاحات شلیک شد، نزدیک به دو دهه می‌گذرد.
آن دوران، آستانه انتخاباتی بود که به میلاد مجلس ششم ختم شد و در اسناد جمع شده در پرونده ضارب تروریست، تحلیلی از لثارات الحسین به چشم می‌خورد که به نیروهای انقلابی نسبت به وقوع تحولاتی از جنس مجلس سرافراز ششم، پارلمانی همسو با دولت هشدار داده شده بود.
گرچه برای «ناس» که حق آنان این روز‌ها لغلغه زبان هر قدرت طلبی شده است، برگه عدم سوپیشینه یک آرزو برای بازگشت به محیط اجتماع و اقتصاد – و نه حتی سیاست – است، آن اقدام به قتل و ترور سازمان یافته از سوی نهادهای شبه نظامی، هرگز به سو پیشینه موثر برای ضاربان نشد.
سعید عسگر و یارانش به راحتی و در خفا نه تنها از مواهب اقتصادی آن بهره بردند که در سلسه مراتب نظامی نیز ارج یافته و آرام به کار خود مشغول و‌ گاه پر مشغله!
با آن ترور، و سپس دستگیری کم دوام یاران «موتور هزار سوار» آن، نام «دخمه» از جغرافیای شهر ری به حوزه‌ای جغرافیایی وسیع‌تر و سپس تاریخی با دوام‌تر انتقال یافت. «دخمه» ، تا دو دهه به عنوان نمادی از خشونت مخفی بخش امنیتی – نظامی قدرت در لسان و زبان فعالان سیاسی و ادبیات سیاسی ایران حضور داشت.
اما اکنون أهالي «دخمه» می‌گویند: دخمه رونق گرفته است! برای خود برو و بیایی به هم زده و در تاریکی شب، پذیرای چهره‌هایی نام آشناست. بار دیگر صدای غرش موتورهای هزار از این نقطه عزیمت ترور ، خواب نیمه شب اهالی را آشفته می‌سازد!
دخمه پایگاهی کلیدی است. یکی از بزرگ‌ترین مراکز بیسیم و مخابراتی بسیج و نیروهایی است که‌گاه و بیگاه در اعتراضات خیابانی اعم از کارگری و سیاسی و صنفی آفتابی می‌شوند. دخمه ترمینال مرکزی برای هدایت نیروهای ضربت و شبه نظامی است که در بزنگاه های حساس ، فعال و مشت امنیتی و وحشت آفرین فرنانده آن محسوب می‌شود.
۱۳ و ۱۴ شهریور وقتی ایرنا خبر داد که «ستون کشی موتوریزه» با «حفظ ارتباطات رادیویی چند لایه» از جمله مهم‌ترین اقدامات تمرین شده شرکت کنندگان در مانور «اقتدار ثارالله» بود، نشانه‌ای بر افتتاح علنی «دخمه» بود، دستگاههای بیسیم و رادیویی این گروه ، دیرزمانی است که به روز شده و تجهیزات ترور و سرکوب آن بهسازی شده است. این مانور بار دیگر وقایعی چون ترور و سرکوب را که پیش از برگزاری انتخابات مجلس ششم رخ داد، زنده کرد.
بر دیوار دخمه ، همچنان تصویری از نواب صفوی به چشم می‌خورد، گذشت ماه‌ها و سال‌ها این تصویر را بیرنگ نکرده و چون روز اول است. گویی بر تداوم روش و عمل و ضرورت زمانه آن اصرار دارد.
اما این ، تنها نشانه حیات «دخمه» نیست. سندی که مستمسک ترور سعید حجاران قرار گرفت و تاکید داشت: «از دیدگاه تکلیف الهی، هیچ وظیفه‌ای خطیر‌تر از برخورد قهرآمیز برای قطع ریشه و شاخ و برگ این شجره خبیثه نیست»، بازتولید شده است. جانشین فرمانده سپاه در همین مانور ، مشابه آن را در بخشی که مربوط به نمايش یگان های بسیج بود، بیان می‌کند: «هرگز اجازه نفوذ اندیشه‌های غرب گرایانه را در پیکر جامعه و اجتماعات روشنفکری – نه در مشاغل حساس – نمی‌دهیم.
اهل دخمه پس از ترور حجاریان به محاق نرفت ، به پستوی خود بازگشت. آن‌ها نیروهای کلیدی مقابله با هر اجتماعی بودند . یکبار دار و دسته آنان در محاصره نیروی انتظامی درخوابگاه طرشت قرار گرفت و پس از مذاکره خیابانی و حضوری دو سردار (فرمانده وقت قرارگاه شمال شرق سپاه تهران و سردار قالیباف) – که خبر آن حتی اجازه انتشار روی خروجی محرمانه ایرنا را هم نیافت از مهلکه جان به در برد،‌گاه با قمه و زنجیر و صدای مرکب‌های وحشت ، در شب‌های سالگرد واقعه ۱۸ تیر، خیابان های اطراف کوی دانشگاه را به عرصه رجالگی تبدیل کرد و وحشت آفرید و ظهر عاشورای ۸۸ نيز ، مسول حذف فیزیکی معترضان از اطراف پل کالج شد.
وقایع ۸۸ برای موتور هزار سواران ، میدان تجربه‌ای جدید بود، هدر بودن جان “ناس” و مردم. آن‌ها بر مرکب‌های بی‌قانونی به دل جمعیت زدند، ترور و حشت را حاکم کرده و قانون را به سخره گرفتند. مرور آن  تجربیات ، از جمله تمرین‌های کلیدی مانور اقتدار ثارالله بود. دور زدن ترافیک و استفاده از خطوط انحصاری و قوی ارتباطی در هنگام خاموشی آنتن‌های موبایل و هماهنگی با سامانه ترافیک تهران برای رسیدن سریع به نقطه عملیات.
ششلول بندان که ۲ دهه پیش زیر چتر نیروهای انقلاب در خیابان دست به ترور زدند و ۶ سال پیش نوجوان معترض را زیر گرفته و از پل به پایین پرت کردند و مستقیم به قلب و سر معترضان شلیک کردند، اکنون پوشش قانونی یافته‌اند و “باز سازماندهی” شده‌اند.  ۴۶ هزار نفر از آنان در واحدهای ۱۰ نفره موتور سوار زیر نظر بزرگ‌ترین ناقض حقوق ملت، احمد جنتی و مقام بالا‌تر او، کسی که به تعبیر ادبیات واژگونه امروز، مدافع “حق الناس” قرار گرفته، خود را برای امر معروف و نهی از منکر آماده می‌کنند.
در‌‌ همان سخنرانی‌ای که " فرمانده " در جمع برخی از نویسندگان و روزنامه نگاران، تعریف واژگونی از “حق الناس” ارایه كرد  و نظارت استصوابی منصوبان خود را حق الناس نامید، فراموش نكرد که نسبت به افراطی خواندن “بریگارد سرکوب” خود از سوی نویسندگان و گویندگان هشدار جدی دهد :  “مسولان کشور جوانان انقلابی را گرامی بدارند و به نام افراطی آن‌ها را نکوبند چرا که این روحیه است که کشور را حفظ می‌کند و در هنگام خطر به داد کشور می‌رسد” و اين إعلام رسمي افتتاح “دخمه " ها بود.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

3 تن از فعالین هویت طلب بازداشت شده در خوی آزاد شدند

#ایران - 3 تن از فعالین هویت طلب بازداشت شده در خوی آزاد شدند


روز چهارشنبه اول مهر سینا ایرجی، حامد عیوضلو و حسین حاج حسینلو که از فعالین هویت طلب اهل خوی می باشند پس از تفهیم اتهام آزاد شدند.
لازم به ذکر است که رسول ایرجی که از دیگر بازداشت شدگان می باشد همچنان در بازداشت به سر می برد و محل نگهداری وی مشخص نیست.
اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام می باشد که در روز سه شنبه 31 شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام 

بی خبری از وضعیت واله زمانی پس از بازداشت

#ایران - بی خبری از وضعیت واله زمانی پس از بازداشت


فعال کارگری واله زمانی که از خویشاوندان شاهرخ زمانی می باشد در روز 29 شهریور در حالیکه قصد رساندن 5 تن از فعالین کارگری را به منازلشان داشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد ولی تاکنون هیچ نهادی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته و هیچ اطلاعی از وی در دسترس نمی باشد. لازم به ذکر است که خانواده این فعال کارگری در تلاش برای یافتن محل بازداشت ایشان موفق نبوده اند.

#ایران #تهران #اوین #رجایی_شهر #گوهردشت #معلمان #كارگران #پرستاران #دانشجویان #زنان #جوانان #زندانيان #دانشگاه #دانشجو #زندان #حقوق_بشر #اعدام #اعتراض #قيام